Vragen en antwoorden

 

Vraag: Waar is de locatie van ‘Veld 5’?
Antwoord: Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het nieuwe bouwplan op veld 5 ligt aan het zuidelijk deel van het toekomstige Van Leeuwenhoekpark, De Groene Haven en de Ireneboulevard. Zie onderstaande plankaart van Nieuw Delft met de verschillende bouwvelden. Een markante plek vlakbij het nieuwe station en de historische binnenstad.

 

 

Vraag: Waarom is dit plan goed voor de stad Delft?
Antwoord: Het plan draagt bij aan de ambitie van Delft om in 2025 een magneet te zijn voor kennisintensieve bedrijven en kenniswerkers. Uit onderzoek blijkt dat deze groep graag wil wonen vlakbij het centrum, in een betaalbare (vrije sector) huurwoning, in een gebouw dat ontmoeting en de mogelijkheid om samen te werken faciliteert en waar men naar behoefte voorzieningen met elkaar deelt. Dit plan en woonconcept voorziet in die behoefte, waar in Delft momenteel weinig aanbod voor is.

Vraag: Wat is de doelgroep van het project?
Antwoord: De focus ligt er op de (inter)nationale kenniswerkers een woon-werk-verblijfplek te geven in Delft. Er is weinig aanbod van huisvesting voor deze groep.

Vraag: Wat wordt er ontwikkeld?
Antwoord: Door architectenbureau Barcode is dit woonconcept vertaald naar een ontwerp, bestaande uit drie gebouwen gegroepeerd rond een plein. Dit binnenplein vormt het hart van het plan en moet gaan fungeren als een centrale en levendige ontmoetingsplek.
Er komen 130 appartementen van gemiddeld 70m2 bvo in de drie gebouwen met op de begane grond (de plint) ruimte voor werkplekken, commerciële functies zoals dienstverlening, kleine horeca en collectieve fietsenstallingen. In de kelder worden een stallingsgarage en bergingen gerealiseerd.


Vraag: In welke fase zit het bouwplan nu?
Antwoord: Op 16 maart 2017 maakten direct omwonenden tijdens een informatieavond voor het eerst kennis met het nieuwe plan voor bouwveld 5. Aan de hand van tekeningen en maquette kregen de aanwezigen een goed beeld van de opzet en uitstraling van het plan. We zijn inmiddels een stap verder in de ontwikkeling van het plan en gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de ‘start bouw’. Deze werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van bouwhekken en bouwketen, het graven van proefsleuven en ander grondwerk ter voorbereiding van de bouw. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting in december 2017. Op maandag 27 november 2017 was er een inloopavond over de 'start bouw'.    


Vraag: Wie zijn de betrokken partijen?
Antwoord: In de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) en Gemeente Delft, neemt ERA Contour de rol in van ontwikkelaar en bouwer. Amvest wordt eigenaar en verhuurder van het hele programma, inclusief circa 130 huurappartementen. Barcode is betrokken als de architect voor het plan. 
 

Vraag: Waarom komt dit project op deze plek?
Antwoord: Door zowel de ontwikkelaar als de gemeente wordt de locatie als een interessante plek gezien voor deze doelgroep. De locatie aan de Ireneboulevard biedt ruimte om bebouwing van voldoende omvang te realisteren, waardoor de voorzieningen in de plint mogelijk zijn. Daarnaast ligt het complex dicht bij het station en de binnenstad en langs de route naar de TU-campus. Verder biedt deze locatie door de ligging aan het park de mogelijkheid een levendig punt te realiseren die ook een meerwaarde voor het park kan betekenen.

Vraag: Hoe sluit het plan aan op haar omgeving?
Antwoord: Het binnenplein staat in verbinding met het park. Vanwege de hoogteverschillen rondom het project, sluit het binnenplein met trappen op twee plaatsen aan op de Engelsestraat. Hierdoor zijn er (loop)routes rond het complex als op meerdere plaatsen door het complex.

 

 

Vraag: Waarom is voor dit project gekozen uit de architectenselectie?
Antwoord: Bijzonder aan het ontwerp van Barcode is het binnenplein waardoor er niet één gesloten bouwblok ontstaat, maar er een binnenplein ontstaat met mogelijkheid van wandelroutes naar de omgeving. Ook de gevarieerde massa van het langwerpige blok aan de Ireneboulevard en de twee losse blokjes is een sterk punt van het plan.

Vraag: Visie gebouwconcept en (esthetisch) ontwerp
Antwoord: Het ontwerp van de drie afzonderlijke gebouwen refereert qua maat sterk aan de bestaande bebouwing in (de binnenstad van) Delft. Het is een prettige, menselijke maat waarbij het binnengebied een verrijking is voor het gebied. De hoofdactiviteit vindt plaats op het maaiveld in een doorloopbare en daarmee open plek die bezoekers het gebied intrekt.

De splitsing in drie gebouwen geeft veel lucht daar waar het nodig is. Aan de Ireneboulevard wordt de gewenste stedelijke rand gehaald, terwijl de twee openingen aan de Engelsestraat deze richtingen voorzien van lucht. De kleine korrel die de twee zuidelijke gebouwen hebben zet zich door in de bestaande bebouwing langs het park. De opzet is een intelligent en duurzaam antwoord op de vraag hoe het complex deel kan uitmaken van haar omgeving en er ruimtelijk én qua gebruik mee in relatie kan komen te staan.

Het binnengebied geldt als centrale ruimte in het ontwerp. Vanuit hier vindt de hoofdontsluiting van de verschillende gebouwen plaats. Het binnengebied is goed bereikbaar vanuit alle zijdes, waarbij vanaf de Ireneboulevard door de voorzieningen kan worden gelopen. Deze voorzieningen zijn aan alle vier de kanten ontsloten, zodat een interne routing ontstaat zonder corridors te maken. De gevels aan de binnenzijde van het complex zorgen voor de nodige aantrekkingskracht. Doordat deze in kleur afwijkt van de gevels aan de buitenkant ontstaat hier een soort zuiging die mensen naar binnen trekt. Door de scheiding van de werkfuncties naar slechts één van de drie gebouwen ontstaan interessante interne bewegingen. Voordat bewoners naar hun werk kunnen lopen zij eerst door het openbare gebied, hetgeen zorgt voor de nodige reuring in het gebied. Op dit vlak is goed nagedacht over wat de doelgroep prettig vindt. Het hoogteverschil in de gebouwen zorgt voor een leuke afwisseling in de blokken, die de samenhang van het geheel laat zien, zonder een massief blok te worden.
Het gemeenschappelijke kan in dit ontwerp goed ontstaan door de duidelijke mix tussen privé en openbaar, waarbij openbaar ook voor buitenstaanders écht aantrekkelijk is. De balkons aan de binnenzijde van de gebouwen zorgen hier voor een fijne en gemoedelijke sfeer die goed aansluit bij de community.

Vraag: Inbedding gebouw in openbare ruimte
Antwoord: Een zeer positief aspect bij dit plan is de uitwerking met betrekking tot hoe dit in de omgeving kan functioneren. Zo kan er een cultuurroute door het plan lopen en is het betrekken van het gebouw ten oosten van Veld 5 een terechte en goede gedachte. Door de doorkijk van west naar oost en de oriëntatie rondom het binnenterrein nodigt het ontwerp mensen uit naar binnen te lopen, te meer als dit binnengebied een functie als terras of expositieruimte krijgt. De parkeerontsluiting is op een goede plek opgelost, omdat hier de minste mensen het 'plan' zullen verlatenen. Op deze manier wordt ruimte gegeven aan de auto.

Vraag: Worden het koop- of huurwoningen?
Antwoord: Alle ruimtes in het gebouw worden straks verhuurd, ook de appartementen. De appartementen worden in de vrije sector huur aangeboden door Amvest, belegger van het project.

Vraag: Met welke functies wordt de begane grond gevuld?
Antwoord: De functies die hier passen zijn gebouw ondersteunend. Waarbij gedacht kan worden aan een wasserette, een fietsenmaker, een repro-shop, fitnessruimte  en kleinschalige horeca.  

Vraag: Hoe hoog worden de gebouwen?
Antwoord: De gebouwen verschillen in hoogte, variërend van 4 tot 9 lagen (16 tot 34 meter). Het project past binnen de maximale bouwhoogte van het bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord. Het bestemmingsplan is terug te vinden op de website van de Gemeente Delft en op www.ruimtelijkeplannen.nl  

Vraag: Wat is de invloed op de bezonning voor de omgeving?
Antwoord: De effecten op bezonning in de omgeving zijn in het kader van het bestemmingsplan onderzocht, gebaseerd op de maximale bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan. Op basis van het huidige ontwerp is een aanvullende studie gedaan, waarin de bezonning van het bouwplan vergeleken wordt met die van het bestemmingsplan. Hierin wordt inzichtelijk dat het bouwplan op verschillende plaatsen ruim binnen het maximale volume van het bestemmingsplan blijft.

Vraag: Hoe wordt de sociale veiligheid rond het project?
Antwoord: Bij het ontwerp van het openbaar toegankelijke binnenplein wordt rekening gehouden met sociale veiligheid op basis van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, onder meer door de locatie van de entrees aan het plein, door ruimtes in de plint voor functies die op verschillende tijden open zijn (ogen op het plein) en door verlichting.

Vraag: Hoe wordt er met duurzaamheid omgegaan in dit plan?
Antwoord: Er wordt gebruik gemaakt van warmte en koude opslag in de bodem. Op de daken worden zonnepanelen geplaatst en regenwater wordt opgevangen op het aanwezige groen. 

 

Vraag: Hoe wordt het parkeren opgelost?
Antwoord: Er komen 62 parkeerplaatsen onder het gebouw voor de huurders en hun bezoek.  Het aantal voorziet aan de parkeerbehoefte van deze doelgroep. De huurders krijgen geen vergunning voor parkeren op straat en krijgen geen bezoekersvergunning.

Vraag: Hoe wordt tijdens de bouw met de omgeving rekening gehouden?
Antwoord: Wat is het effect van de bouw op het grondwater, trillingen ed? Deze onderwerpen komen in de uitwerking nader aan de orde en zijn tijdens de informatieavond op maandag 27 november 2017 toegelicht.

Vraag: Wat is de planning voor dit project?
Antwoord: 

Mijlpalen zijn:

  • Inloopavond maart 2016
  • Aanvraag omgevingsvergunning november 2017
  • Informatieavond maandag 27 november  2017
  • Start bouw december 2017
  • Oplevering en ingebruikname eerste kwartaal van 2020

Vraag: Komt er nog een informatieavond en wat wordt er dan besproken?
Antwoord: Ja, op maandag 27 november 2017 was er een inloopavond. Op deze avond werd meer verteld over de 'bouwfasering', de bouwplaatsinrichting en het bouwplan.

Vraag: Wat gebeurt er met het pleintje voor De Groene Haven?
Antwoord: Het pleintje voor De Groene Haven betreft een tijdelijke inrichting. Dit parkeerplein verdwijnt in de huidige plannen voor de Engelsestraat. In de nieuwe inrichting van de Engelsestraat komen er ten opzichte van de huidige, tijdelijke situatie met tijdelijke parkeerplaatsen ongeveer 30 parkeerplaatsen bij. Het bouwplan houdt rekening met de nieuwe inrichting van de Engelsestraat, waarbij nabij het bouwplan de inrichting wel op het bouwplan wordt afgestemd. Bijvoorbeeld wordt de entree van de parkeergarage in de inrichting ingepast.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten